Select Page

V svetovalni službi pomagamo učenkam in učencem pri izbiri srednje šole. Dodatne informacije o srednjih šolah najdete tudi na straneh mojaizbira.si, esvetovanje.ess.gov.si in na spletnih straneh srednjih šol.

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

Povezava do spletne strani ministrstva: Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022

Pomembne priloge iz Razpisa: 

Merila za vpis v srednje šole

V primeru omejitve vpisa se za vpis v srednjo šolo upoštevajo:

 • 1. točke, pridobljene z učnim uspehom, kjer lahko učenec zbere največ 175 točk: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (slovenščina, matematika, tuji jezik, naravoslovje, tehnika in tehnologija, biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina, domovinska in državljanska vzgoja ter etika, likovna umetnost, glasbena umetnost ter šport)
 • 2. točke, pridobljene po drugih merilih:
  • točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja v 9. razredu iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta;
  • uspešno opravljen preizkus nadarjenosti za vpis v program umetniških gimnazij (tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik itd.);
  • pridobljen status športnika A (10 točk) ali B (5 točk) za vpis na športni oddelek gimnazijskega programa.

Rokovnik za izvedbo vpisa v šolskem letu 2020/21

Predviden datum objave Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove je 22. 1. 2021.

12. 2. 2021 in 13. 2. 2021  Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 do 11. 2. 2021  Seznanjanje  učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje   navodil in svetovanje
 do 4. 3. 2021  Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v   srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju   posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 med 11. 3. in 20. 3. 2021  Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega   vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija
 do 26. 3. 2021  Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju   posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 do 2. 4. 2021  Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednjih šol
 8. 4. 2021  (do 16. ure)  Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
 do 22. 4. 2021   Morebitni prenosi prijav
 do 21. 5. 2021  Obveščanje šol o omejitvah  in spremembah obsega razpisanih mest (srednje šole), javna objava omejitve vpisa  na spletni strani ministrstva
 15. 6. 2021  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda OŠ in ostale dokumentacije
med 16. 6. in 21. 6. 2021 do 14. ure Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)
 do 21. 6.  2021 do 15. ure
 • Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
 • Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v I. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v II. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (srednje šole z omejitvijo vpisa)
 do 21. 6. 20201do 16. ure  Objava spodnjih mej I. kroga izbirnega postopka na internetu
 do 24. 6. 2021 do 15. ure  Prijava kandidatov za II. krog izbirnega postopka
 do 29. 6. 2021 do 15. ure  Objava rezultatov II. kroga izbirnega postopka (srednje šole)
 do 30. 6. 2021 do 14. ure  Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v II. krogu izbirnega postopka
 do 1. 7. 2021 do 15. ure  Objava prostih mest za vpis (spletna stran ministrstva)
 do 31. 8. 2021  Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

 

 

ŠTIPENDIJE

 

Državne štipendije

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
 • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Za štipendijo lahko zaprosi tudi mladoletnik sam, vendar morajo vlogo podpisati tudi zakoniti zastopniki. Vlogo za pridobitev državne štipendije se odda na pristojni center za socialno delo. Več informacij o državni štipendiji dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Zoisove štipendije

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • splošne pogoje: je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisan v program srednje šole idr.;
 • je dosegel izjemni dosežek: najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih (ob prehodu v srednjo šolo kandidat lahko uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih let);
 • ter je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7: povprečje vseh zaključenih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole.

Za nadaljnje prejemanje štipendije mora kandidat izkazati napredovanje v višji letnik in doseženo povprečno oceno 4,1.

Več si lahko preberete v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/2014, 43/2016, 44/2018).

Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa, ki ga Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavi do konca junija. Na spletni strani sklad-kadri.si dobite tudi vse potrebne obrazce. Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Štipendija znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Za štipendije, ki se ne podeljujejo po ZŠtip-1, je potrebno preveriti, ali tiste štipendije dovoljujejo hkratno prejemanje štipendije za deficitarne poklice – npr. občinske in podobne štipendije.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Ta je skupaj z dodatnimi informacijami o štipendijah objavljen na spletni strani sklad-kadri.si. Vlogo je moč oddati meseca junija.

 

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov in podjetji, kajti ta si lahko preko dolgoročnega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo svoj razvoj. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki se lahko povežejo s podjetji povezavah na spletni strani sklad-kadri.si.

 

 

ZAPOSLOVANJE

Podatke  lahko spremljate na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.