V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) ter v povezavi z Zakonom o športu lahko učenec pridobi:

Status učenca perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, kar se izkazuje z vpisom v https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

 • Status učenca vrhunskega športnika, če  v mednarodnem, svetovnem ali olimpijskem razredu doseže vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.
 • Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, če se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
 • Status učenca vrhunskega mladega umetnika če dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa predlagajo starši učenca z izpolnjeno ustrezno vlogo.

Vloge za pridobitev statusa

POSTOPEK UREJANJA

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se načini in roki za ocenjevanje znanja ter obiskovanje pouka in drugih dejavnosti po pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti.

Popolna vloga mora obvezno  vsebovati:

Obrazec »Vloga za dodelitev statusa učenca/ke z dodatnimi obremenitvami in o prilagajanju  šolskih obveznosti«, ki se nahaja na spletni strani šole.

 1. Potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni.
 2. Potrjen urnik vadbe s strani kluba/društva/glasbene šole.
 3. Potrjen terminski letni plan tekmovanj/nastopov s strani kluba/društva/glasbene šole.

Za pridobitev statusa mora učenec/ka izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 •  ne izostaja neopravičeno od pouka,
 • spoštuje šolski red,
 • mu ni bil izrečen vzgojni ukrep,
 • vestno opravlja šolske obveznosti in
 • s svojim odnosom do učencev in delavcev šole izkazuje vrednote športnika oziroma kulturnika.

Dostopnost