Z nacionalnim preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Cilj preverjanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Naloge sestavijo člani posebne predmetne skupine, ki jo imenuje minister, po predpisanem postopku pa ga šole izpeljemo v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom. Šifrirane naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. V 6. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika – angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Letos bodo naši učenci preverjali znanje iz tujega jezika angleščina.

Učenci s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo posebne prilagoditve, ki jih predhodno odobri Državni izpitni center.

Učenec in njegovi starši imajo/imate pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju. Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Nacionalno preverjanje znanja 2022/2023 (informacije za starše in učence)

ROKOVNIK ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

6. razred:

 • 30. november 2022: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • 4. maj 2023: Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 8. maj 2023: Matematika
 • 10. maj 2023: Tuji jezik
 • 6. junij 2023: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
 • Od 7. do 9. junija 2022:  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
 • 16. junija 2022: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
 • 24. junij 2022: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

 • 1. september 2021: Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • 30. november 2021: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • 4. maj 2022: Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 6. maj 2022: Matematika
 • 10. maj 2022: Tretji predmet
 • 31. maj 2022: Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • Od 31. maja do 2. junija 2022: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
 • 10. junija 2022: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu
 • 15. junij 2022: Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
Dostopnost