Z nacionalnim preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Cilj preverjanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Naloge sestavijo člani posebne predmetne skupine, ki jo imenuje minister, po predpisanem postopku pa ga šole izpeljemo v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom. Šifrirane naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. V 6. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika – angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Letos bodo naši učenci preverjali znanje iz zgodovine.

Učenci s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo posebne prilagoditve, ki jih predhodno odobri Državni izpitni center.

Učenec in njegovi starši imajo/imate pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju. Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Nacionalno preverjanje znanja 2022/2023 (informacije za starše in učence)

ROKOVNIK ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

6. razred:

 • 30. november 2023: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • 7. maj 2024: Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 9. maj 2024: Matematika
 • 13. maj 2024: Tuji jezik
 • 7. junij 2024: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
 • Od 7. do 11. junija 20224  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
 • 14. junija 2024: RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
 • 24. junij 2024: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

 • 1. september 2023: Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • 30. november 2023: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • 7. maj 2024: Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 9. maj 2024: Matematika
 • 13. maj 2024: Tretji predmet
 • 3. junij 2024: Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • Od 3. junija do 5. junija: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
 • 14. junij 2023: Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
Dostopnost