SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu  se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.  (Vir: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/subvencioniranje-solske-prehrane.html, 8. 9. 2022)

V šoli bomo podatke pridobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jih upoštevali pri obračunu položnic.

Višina subvencije malice in kosila določena s trenutno zakonodajo. Pravica do subvencionirane malice ni prenosljiva.

O pravici subvencije kosila odloča pristojni center za socialno delo po postopku kot za subvencijo malice.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI v letu 2023/2024

Šola organizira za učence 3. in 6. razreda šolo v naravi. Socialno šibkejšim družinam v povezavi s KORK Mirna Peč šola omogoča subvencioniranje stroškov šole v naravi. Starši, ki ocenjujete, da boste težko zmogli plačilo, na šolo naslovite vlogo. Vlogi priložite vso dokumentacijo, ki izkazuje trenutni socialno-ekonomski položaj družine in je navedena na obrazcu. Vlogo obravnava šolska komisija za socialna vprašanja. Starši o odločitvi komisije prejmete odločbo.5. 9. 2023. Vlogo lahko pošljete po pošti na naslov šole ali jo oddate v tajništvu zavoda.

Vloga za subvencioniranje šole v naravi   

Vloga za subvencioniranje šole v naravi (pdf)

Dostopnost