Osnovna šola izvaja poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda tudi pouk iz izbirnih predmetov. Število skupin izbirnih predmetov je omejeno glede na število učencev in oddelkov zadnjega triletja.

Šola ponudi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenci 6., 7. in 8. razreda si predmete za naslednje šolsko leto izberejo v  aprilu.

Učenci, ki v 7., 8. ali 9. razredu obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Predlog z dokazili starši posredujejo ravnatelju, ki v 30 dneh o predlogu tudi odloči.

Izbirni predmeti, ki jih izvajamo v šolskem letu 2023/2024, so: 

Zap.

 

Izbirni predmet Učitelj Št. skupin Št. ur/teden
1 Ansambelska igra
Ema Polanec 1 1
2 Izbrani šport: košarka
Robert Dragan
1 1
3 Likovno snovanje 1
Aleša Sušnik Škedelj
1 1
4 Likovno snovanje 2 Aleša Sušnik Škedelj 1 1
5 Likovno snovanje 3 Aleša Sušnik Škedelj 1 1
6 Urejanje besedil Anja Luštek 1 1
7 Multimedija Anja Luštek 1 1
8 Računalniška omrežja Anja Luštek 2 1
9 Nemščina 1 Nataša Trajkovski 1 2
10 Nemščina 2 Nataša Trajkovski 1 2
11 Nemščina 3 Nataša Trajkovski 1 2
12 Načini prehranjevanja Lea Gešman 1 1
13 Sodobna priprava hrane Lea Gešman 2 1
14 Šport za sprostitev
Robert Dragan 2 1
 15 Šport za zdravje
Robert Dragan 2 1
 16 Turistična vzgoja Maša Mohorko 2 1

Neobvezni izbirni predmeti, ki jih izvajamo v šolskem letu 2023/2024, so: 

Zap. Neobvezni izbirni predmet: Učitelj

Št. skupin

 

Št. ur/teden
1 Angleščina  ( 1. razred) Jasmina Perko
2 2
2 Tehnika  (4., 5. in 6. razred) Natalija Lokar 2 1
3 Računalništvo (4., 5. in 6. razred) Anja Luštek 2 1
4 Šport  (4., 5. in 6. razred) Boštjan Srovin 2 1

 

Dostopnost