V svetovalni službi pomagamo učenkam in učencem pri izbiri srednje šole. V pomoč pri izbiri poklica in karierni orientaciji pa si lahko ogledate tudi  naslednje spletne strani: 

 – Moja izbira.si,

E-svetovanje Zavoda RS za zaposlovanje 

Podatki o srednjih šolah

„Vsa dela so dobra – izberite okus.“
Vladimir Vladimirovič Majakovski

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Pomembne priloge iz Razpisa se nahajajo na naslednjih povezavah:

 

PRENOS PRIJAVNICE

 

Merila za vpis v srednje šole

V primeru omejitve vpisa se za vpis v srednjo šolo upoštevajo:

 • 1. točke, pridobljene z učnim uspehom, kjer lahko učenec zbere največ 175 točk: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (slovenščina, matematika, tuji jezik, naravoslovje, tehnika in tehnologija, biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina, domovinska in državljanska vzgoja ter etika, likovna umetnost, glasbena umetnost ter šport)
 • 2. točke, pridobljene po drugih merilih:
  • točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja v 9. razredu iz slovenščine in matematike;
  • uspešno opravljen preizkus nadarjenosti za vpis v program umetniških gimnazij (tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik itd.);
  • pridobljen status športnika A (10 točk) ali B (5 točk) za vpis na športni oddelek gimnazijskega programa.

Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis

Rokovnik za izvedbo vpisa v šolskem letu 2023/24

16. 2. 2024 in 17. 2. 2024  Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 do 15. 2. 2024  Seznanjanje  učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje   navodil in svetovanje
 do 4. 3. 2024  Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v   srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju   posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 med 8. 3. 2024 in 20. 3. 2024  Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega   vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija
 do 28. 3. 2024  Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju   posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 do 2. 4. 2024  Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednjih šol
 8. 4. 2024  (do 16. ure)

 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)

 do 18. 4. 2024  Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023
 do 23. 4. 2024 (do 15. ure)   Morebitni prenosi prijav
 do 29. 5. 2024  Obveščanje šol o omejitvah  in spremembah obsega razpisanih mest (srednje šole), javna objava omejitve vpisa  na spletni strani ministrstva
 14. 6. 2024  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda OŠ in ostale dokumentacije
med 17. 6. 2024 in 21. 6. 2024 do 14. ure Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)
 do 21. 6. 2024 do 14. ure
 • Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
 • Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v I. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v II. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (srednje šole z omejitvijo vpisa)
 do 21. 6. 2024 do 16. ure  Objava spodnjih mej I. kroga izbirnega postopka na internetu
 do 26. 6. 2024 do 15. ure  Prijava kandidatov za II. krog izbirnega postopka
 do 2. 7. 2024 do 15. ure  Objava rezultatov II. kroga izbirnega postopka (srednje šole)
 do 3. 7. 2024 do 14. ure  Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v II. krogu izbirnega postopka
 do 4. 7. 2024 do 15. ure  Objava prostih mest za vpis (spletna stran ministrstva)
 do 30. 8. 2024  Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTIPENDIJE

Državne štipendije

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
 • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Za štipendijo lahko zaprosi tudi mladoletnik sam, vendar morajo vlogo podpisati tudi zakoniti zastopniki. Vlogo za pridobitev državne štipendije se odda na pristojni center za socialno delo. Več informacij o državni štipendiji dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zoisove štipendije

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • splošne pogoje: je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisan v program srednje šole idr.;
 • je dosegel izjemni dosežek: najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih (ob prehodu v srednjo šolo v šolskem letu 2021/2022  kandidat lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma  letu 2020/2021 (izpuščeno je leto 2019/2020);
 • ter je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7: povprečje vseh zaključenih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole.

Za nadaljnje prejemanje štipendije mora kandidat izkazati napredovanje v višji letnik in doseženo povprečno oceno 4,1.

Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS  objavi do konca junija. Na spletni strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije  dobite tudi vse potrebne obrazce. Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.

Štipendije za deficitarne poklice

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Štipendija trenutno znaša 102,40 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Za štipendije, ki se ne podeljujejo po ZŠtip-1, je potrebno preveriti, ali tiste štipendije dovoljujejo hkratno prejemanje štipendije za deficitarne poklice – npr. občinske in podobne štipendije.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS  vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Ta je skupaj z dodatnimi informacijami o štipendijah objavljen na spletni strani https://www.srips-rs.si/.

Razpis štipendij za deficitarne poklice: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr (29. 1. 2021, vloga bo objavljena 14. 6.2021)

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov in podjetji, kajti ta si lahko preko dolgoročnega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo svoj razvoj. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki se lahko povežejo s podjetji povezavah na spletni strani https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/kadrovske-stipendije. 

 

 

ZAPOSLOVANJE

Podatke  lahko spremljate na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Dostopnost