Opis projekta

Naslov projekta: MIRNOPEŠKI SLAKOV CENTER

Akronim operacije: SLAKOV CENTER

Nosilec operacije: OBČINA MIRNA PEČ

Ostali partnerji v operaciji:

KOMPAS NOVO MESTO

OŠ TONETA PAVČKA MIRNA PEČ

TURISTIČNO DRUŠTVO MIRNA PEČ

 

OPIS in aktivnosti v projektu

Namen operacije je vzpostaviti delovanje Mirnopeškega Slakovega centra za ohranjanje in promocijo nesnovne kulturne dediščine Lojzeta Slaka v povezavi z lokalnimi in dolenjskimi ljudskimi običaji. Center bo osrednja točka kulturnega in turističnega dogajanja v kraju.

Infrastrukturne aktivnosti (obnova objekta, ureditev centra, prostorov, postavitev stalne Slakove razstave…) bodo izpeljane v začetni fazi projekta, vsebinske aktivnosti v nadaljevanju pa bodo usmerjene v oživitev obnovljenega objekta z novimi vsebinami.

Primarni fokus centra bo na ohranjanju Slakove in ostale kulturne dediščine Dolenjske preko medgeneracijskih delavnic, prenosa znanj, promocije in razvoja kulturnega in doživljajskega turizma in žive kulturne dediščine, ki bo strokovno vključena v raznovrstne in kakovostne programe občine in regije. Delavnice bodo namenjene mladim, ki se bodo seznanjali in priučili novih znanj in starejšim, ki bodo svoje znanje, izkušnje podajali.

Izvajale se bodo različne medgeneracijske delavnice: glasbene delavnice igranja na diatonično harmoniko, sklopi različnih delavnic: ljudskega petja in ljudskih običajev na različne teme (vasovanje, trgatev, ličkanje, tepežkanje, advent, ohcet, žetev…), delavnic rokodelstva in izdelovanja turističnega spominka.

V okviru projekta se bo oblikoval nov turistični produkt – spominska zbirka Lojzeta Slaka, kar bo prispevalo h kulturni in turistični obogatitvi kraja in Dolenjske.

 

Trajanje projekta

Projektne aktivnosti se bodo izvajale od aprila 2018 vse do konca leta 2019 in so v višini 80 % sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Celotna vrednost projekta je 762.630,14 EUR, od tega znašajo upravičeni stroški 184.553,92 EUR, skupna vrednost sofinanciranja projekta znaša 95.968,04 EUR.

Lastna udeležba Občine Mirna Peč znaša 656.493,79 EUR, sofinancirani del pa 86.943,35 EUR.

Lastna udeležba partnerja Kompas Novo mesto znaša 4.657,15 EUR, sofinancirani del pa 4.330,25 EUR.

Lastna udeležba partnerja Osnovna šola Toneta Pavčka Mirna Peč znaša 1.138,45 EUR, sofinancirani del pa 1.029,55 EUR.

Lastna udeležba partnerja Turistično društvo Mirna Peč znaša 4.372,70 EUR, sofinancirani del pa 3.664,89 EUR.

Operacija je bila prijavljena na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjske in Bele Krajine. Upravni odbor LAS DBK je operacijo na predlog ocenjevalne komisije LAS DBK odobril in jo predlagal za odobritev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Agencija je dne 16.3.2018 izdala odločbo o pravici do sredstev in za operacijo odobrila sredstva v višini 95.968,03 EUR.

Nepovratna sredstva so pridobljena iz Podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 • ukrepa 2A – Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za oživitev večnamenskih stavb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na podeželju.

Z operacijo rešujemo sledeče izzive – V Občini Mirna Peč se je po smrti legendarnega glasbenika Lojzeta Slaka s postavitvijo spominskega obeležja in priložnostne spominske zbirke na Malem Kalu močno povečal obisk enodnevnih obiskovalcev in povpraševanje po raznovrstni turistični ponudbi. Z izgradnjo novo osnovne šole so postali prostori stare osnovne šole prazni ter potrebni obnove in oživitve. Občina je v postavitvi stalne spominske zbirke Lojzetu Slaku v obnovljenih večnamenskih prostorih prepoznala priložnost oživitve objekta skupnega pomena sočasno z oblikovanjem ter izvajanjem novih programskih vsebin. V Mirni Peči in v sosednjih dolenjskih občinah, kot tudi širše je namreč izjemno zanimanje za Slakovo glasbo, za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kar pa je premalo razvito in izkoriščeno v turistični ponudbi.

Cilji projekta so vzpostaviti infrastrukturo za ohranjanje in promocijo nesnovne kulturne dediščine območja (prenoviti objekt stare osnovne šole – Slakov center), razviti nove turistične produkte (stalna spominska zbirka Lojzeta Slaka – razstava) in nove turistične programe za različne ciljne skupine, razviti nove kulturno – turistične vsebine tematskega pohoda PSPM, ozavestiti prebivalstvo o pomenu nesnovne dediščine območja (ljudski godci, ljudski običaji, navade, opravila), promovirati projekt in območje z objavami in promocijo v tiskanih in spletnih medijih, novinarsko konferenco, študijsko turo, dogodki in tiskanim gradivom (tudi biblioteko o Lojzetu Slaku).

V obnovljenih prostorih stare šole v Mirni Peči bodo doseženi sledeči specifični cilji operacije:

Obnovitev prostorov stare osnovne šole v Mirni Peči z postavitvijo stalne razstave o Lojzetu Slaku:

 • izvedena rekonstrukcija – obnova in oprema večnamenskih prostorov na 600,90 m2 z vsebinsko zasnovo in postavitvijo stalne spominske zbirke o Lojzetu Slaku (na sodoben in interaktiven način bo vključena bogata kulturna dediščina ljudskega godca Lojzeta Slaka in območja Dolenjske).
 • vzpostavljen bo Slakov center – center razvoja in promocije kulturne dediščine območja z oživitvijo dejavnosti skupnega pomena za vse generacije. Slakov center bo osrednja točka kulturnega in turističnega dogajanja v kraju.

Promocija operacije in razvoj novih turističnih programov se bo izvajala preko:

 • izvedbe novinarske konference in predstavitve operacije skozi najavo razstave o Slaku ter na koncu operacije z otvoritvijo razstave (tudi spletna stran, zloženke, socialna omrežja…)
 • razvoj programskih vsebin tematskega pohoda Pot Slakove in Pavčkove mladosti z kulturno – turističnimi vsebinami (izvedba pohodov po poti), ki bo promoviral in vključeval ogled Slakove razstave. Vsebinski poudarki: kulturni, doživljajski, zeleni turizem, lokalna ponudba, aktivno preživljanje prostega časa.
 • izvedbo študijske ture za novinarje in turistične delavce
 • razvoj, priprava, tisk in distribucija turističnih programov za različne ciljne skupine
 • raziskava in izdelava lokalne bibliografije o Lojzetu Slaku z izdajo tiskane brošure, ki bo predstavljena širši javnosti (dogodek, razstava).

Medgeneracijsko sodelovanje – Izvajale se bodo različne medgeneracijske delavnice na temo ohranjanja nesnovne kulturne dediščine (glasbeno izročilo) v povezavi s Slakom:

 • glasbene delavnice igranja na diatonično harmoniko za širše dolenjsko območje, ki se bodo izvajale za vse starostne skupine z različnim predznanjem;
 • sklopi delavnic na različne teme ljudskih običajev (vasovanje, trgatev, ličkanje, tepežkanje, advent, ohcet, žetev…), vključujoč ljudsko petje in
 • sklopi delavnic na različne teme ljudskih obrti (rokodelstva) in izdelovanja turističnega spominka, prenos izkušenj in izmenjava, razvoj idej stari – mladi.

Z izvedbo delavnic bomo krepili medgeneracijsko sodelovanje in ozaveščali prebivalstvo o pomenu nesnovne kulturne dediščine območja. Vse delavnice se bodo izvajale v prostorih stare šole.

Pričakovani rezultati operacije

Vzpostavljen Slakov Center bo ostal v lasti občine in bo občina z njim tudi upravljala. Občina bo za delovanje in upravljanje centra zaposlila osebo za polni delovni čas.

Delovanje centra bo osredotočeno na izvajanje aktivnosti: izvajanje delavnic za lokalno prebivalstvo in območje 5 občin o skupni dediščini (ljudska glasba – harmonične delavnice, izvedba sklopov delavnic na različne teme ljudskih običajev in ljudske glasbe in izvedba sklopov delavnic na različne teme ljudskih obrti in izdelovanja turističnih spominkov).

V sodelovanju s partnerji, domačimi društvi in lokalnimi ponudniki bodo izvajani doživljajski kulturni – turistični tematski pohodi z vključevanjem centra, razvijali in tržili se bodo novi turistični programi za različne ciljne skupine.

Del razstave se bo dinamično spreminjal – prikazal aktualne vsebine iz Dolenjskega prostora (vinogradništvo, rokodelstvo…).

Center bo organiziral dogodke, vključeval ponudnike in sodeloval z drugimi institucijami na območju.

Aktivnosti promocije, trženja in razvoja novega produkta se bodo izvajale tudi v sodelovanju z partnerji v projektu (Kompas Novo mesto, Turistično društvo Mirna Peč, Osnovna šola Toneta Pavčka Mirna Peč) in Dolenjskim muzejem Novo mesto – za pripravo aktualnih občasnih razstav in pri izvedbi različnih

Ciljne skupine:

 • mladi – osnovnošolski, predšolski otroci in srednješolci: udeležba delavnic, prenos znanja, popis nesnovne dediščine
 • starejši od 50 let – starejše kmečko prebivalstvo, med
 • katerimi nekateri še pomnijo kako je bilo nekoč – sodelovanje pri delavnicah, izdaji učbenika/publikacij
 • člani društev, ki prispevajo k ohranjanju dediščine podeželja – organizacija dogodkov, delavnice
 • turisti – nova turistična ponudba in doživetja – testirali bodo nove storitve Centra
 • osnovne šole – spoznavanje dediščine območja
 • lokalni ponudniki – vključevanje v turistično ponudbo
 • lokalno prebivalstvo – vključeno v sodelovanje na delavnicah, ozaveščeno preko rezultatov

Vse ciljne skupine bodo v izvajanje vključene tudi preko promocijskih aktivnosti, ustvarjalnih delavnic in dogodkov ter tudi preko novih turističnih programov, ki bodo razviti za različne ciljne skupine.

Kontakt:

Osnovna šola Toneta Pavčka

Danijel Brezovar, ravnatelj

tel: 07 620 94 11 e-pošta: info@ostpavcka.si

 

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Program razvoja podeželja – PRP (http://www.program-podezelja.si/)

LAS Dolenjska in Bela krajina (http://las-dbk.si/)

 

Način financiranja

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

 

 

Za vsebino na spletni strani Osnovne šole Toneta Pavčka, ki je partner v projektu Mirnopeški Slakov center odgovarja ravnatelj Danijel Brezovar. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Dostopnost